قیمت های روز محصولات

قرقاول کیلویی   409,000 تومان
کبک کیلویی   389,000 تومان
گردن مرغ فله کیلویی   24,800 تومان
مرغ رضوان کیلویی   88,300 تومان
استیک سرخو بسته ای   252,000 تومان
مرغ مشهد کیلویی   73,000 تومان
میگو500گرمی بسته ای   304,000 تومان
میگو200گرمی بسته ای   114,000 تومان
کلیکا بسته ای   33,000 تومان
قزل الا رنگ دانه دار بسته ای   244,000 تومان
استیک شیر حلقه بسته ای   302,000 تومان
استیک حلوا سیاه بسته ای   356,000 تومان
استیک تیلاپیا کیلویی   382,500 تومان
دم گوساله کیلویی   398,000 تومان
زبان گوساله کیلویی   298,000 تومان
سیرابی گوساله کیلویی   50,400 تومان
پاچه گوساله کیلویی   45,800 تومان
سیرابی گوسفندی عدد   67,000 تومان
دم گوسفندی کیلویی   280,000 تومان
دنبه گوسفندی کیلویی   230,000 تومان
کله تک گوسفندی عدد   305,000 تومان
پاچه تک گوسفندی عدد   47,000 تومان
کله و پاچه گوسفندی عدد   490,000 تومان
جگر سفید عدد   11,000 تومان
جگر سیاه بره کیلویی   458,000 تومان
بلدرچین تازه کیلویی   181,000 تومان
ران فانتزی بوقلمون کیلویی   233,000 تومان
سینه فانتزی بوقلمون کیلویی   246,000 تومان
دل مرغ کیلویی   44,800 تومان
پای مرغ کیلویی   22,400 تومان
پاچین بسته بندی کیلویی   81,000 تومان
بال بسته بندی کیلویی   72,300 تومان
شنیسل مرغ بسته بندی کیلویی   140,000 تومان
سینه مرغ بسته بندی کیلویی   122,000 تومان
ران مرغ بسته بندی کیلویی   71,200 تومان
قلم شتر مرغ کیلویی   26,000 تومان
شتر مرغ (بی چربی) کیلویی   685,000 تومان
کوهان شتر کیلویی   89,000 تومان
قلم شتر کیلویی   28,000 تومان
شتر کم چربی(چرخکرده) کیلویی   428,000 تومان
شتر و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   428,000 تومان
شتر (بی چربی) کیلویی   510,000 تومان
قلوه گاه جوانه کیلویی   365,000 تومان
چربی گوساله کیلویی   158,000 تومان
قلم گوساله کیلویی   26,000 تومان
گوساله کترینگی کیلویی   520,000 تومان
گوساله کم چربی(چرخکرده) کیلویی   438,000 تومان
گوساله و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   438,000 تومان
فیله گوساله کیلویی   660,000 تومان
راسته مغزی گوساله کیلویی   560,000 تومان
ماهیچه گوساله(بی چربی) کیلویی   528,000 تومان
دست گوساله(بی چربی) کیلویی   528,000 تومان
ران گوساله(بی چربی) کیلویی   530,000 تومان
استخوان راسته گوسفندی کیلویی   38,000 تومان
قلم و استخوان گوسفندی کیلویی   95,000 تومان
چربی گوسفندی کیلویی   188,000 تومان
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی(کبابی) کیلویی   258,000 تومان
قلوه گاه مخصوص گوسفندی کیلویی   298,000 تومان
دنده سرسینه ابگوشتی کیلویی   278,000 تومان
چرخکرده گوسفندی کیلویی   528,000 تومان
برگی اماده کیلویی   815,000 تومان
شیشلیک اماده کیلویی   625,000 تومان
راسته شیشلیکی و برگی(کامل) کیلویی   490,000 تومان
شقه با دنبه کیلویی   368,000 تومان
گردن گوسفندی با چربی کیلویی   410,000 تومان
گردن گوسفندی بی چربی کیلویی   435,000 تومان
دست بی ماهیچه با چربی(کتف) کیلویی   0 تومان
دست بی ماهیچه بی چربی(کتف) کیلویی   468,000 تومان
دست با دنده گوسفندی کیلویی   388,000 تومان
دست با گردن گوسفندی گردبر کیلویی   445,000 تومان
دست گردبر گوسفندی کیلویی   455,000 تومان
دست گوسفندی(بی چربی) کیلویی   470,000 تومان
ران گوسفندی بی استخوان (بی چربی) کیلویی   600,000 تومان
ران و گردن گوسفندی گردبر کیلویی   445,000 تومان
ران گردبر گوسفندی کیلویی   455,000 تومان
ران و گردن گوسفندی(بی چربی) کیلویی   460,000 تومان
ران گوسفندی(بی چربی) کیلویی   470,000 تومان