قیمت های روز محصولات

مرغ رضوان کیلویی   73,800 تومان
استیک سرخو بسته ای   177,000 تومان
مرغ مشهد کیلویی   54,900 تومان
میگو500گرمی بسته ای   189,000 تومان
میگو200گرمی بسته ای   76,000 تومان
کلیکا بسته ای   32,000 تومان
قزل الا رنگ دانه دار بسته ای   148,000 تومان
استیک شیر حلقه بسته ای   155,000 تومان
استیک حلوا سیاه بسته ای   194,000 تومان
استیک سنگسر بسته ای   193,000 تومان
استیک تیلاپیا کیلویی   292,000 تومان
استیک شوریده بسته ای   168,000 تومان
دم گوساله کیلویی   161,000 تومان
زبان گوساله کیلویی   147,000 تومان
سیرابی گوساله کیلویی   44,000 تومان
پاچه گوساله کیلویی   38,500 تومان
سیرابی گوسفندی عدد   55,000 تومان
دم گوسفندی کیلویی   132,000 تومان
دنبه گوسفندی کیلویی   124,000 تومان
کله تک گوسفندی عدد   128,000 تومان
پاچه تک گوسفندی عدد   27,500 تومان
کله و پاچه گوسفندی عدد   226,000 تومان
جگر سفید عدد   13,500 تومان
جگر سیاه بره کیلویی   298,000 تومان
بلدرچین تازه کیلویی   139,000 تومان
ران فانتزی بوقلمون کیلویی   114,000 تومان
سینه فانتزی بوقلمون کیلویی   133,000 تومان
دل مرغ کیلویی   32,000 تومان
پای مرغ کیلویی   13,800 تومان
پاچین فله کیلویی   64,900 تومان
بال فله کیلویی   55,000 تومان
شنیسل فله(بی استخوان) کیلویی   105,600 تومان
سینه مرغ فله کیلویی   83,600 تومان
ران مرغ فله کیلویی   52,900 تومان
قلم شتر مرغ کیلویی   14,000 تومان
شتر مرغ فانتزی(بی چربی) کیلویی   246,000 تومان
کوهان شتر کیلویی   75,000 تومان
قلم شتر کیلویی   14,000 تومان
شتر کم چربی(چرخکرده) کیلویی   212,000 تومان
شتر و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   212,000 تومان
شتر فانتزی(بی چربی) کیلویی   270,000 تومان
قلوه گاه جوانه کیلویی   166,000 تومان
چربی گوساله کیلویی   59,000 تومان
قلم گوساله کیلویی   15,000 تومان
گوساله کترینگی کیلویی   229,000 تومان
گوساله کم چربی(چرخکرده) کیلویی   196,000 تومان
گوساله و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   196,000 تومان
فیله فانتزی گوساله کیلویی   359,000 تومان
راسته مغزی فانتزی گوساله کیلویی   278,000 تومان
ماهیچه فانتزی گوساله(بی چربی) کیلویی   239,000 تومان
دست فانتزی گوساله(بی چربی) کیلویی   239,000 تومان
ران فانتزی گوساله(بی چربی) کیلویی   240,000 تومان
استخوان راسته گوسفندی کیلویی   24,000 تومان
قلم و استخوان گوسفندی کیلویی   68,000 تومان
چربی گوسفندی کیلویی   89,000 تومان
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی(کبابی) کیلویی   112,000 تومان
قلوه گاه مخصوص گوسفندی کیلویی   132,000 تومان
دنده سرسینه ابگوشتی کیلویی   132,000 تومان
چرخکرده گوسفندی کیلویی   299,000 تومان
برگی اماده کیلویی   419,000 تومان
شیشلیک اماده کیلویی   314,000 تومان
راسته شیشلیکی و برگی(کامل) کیلویی   215,000 تومان
شقه با دنبه کیلویی   182,000 تومان
گردن گوسفندی با چربی کیلویی   198,000 تومان
گردن گوسفندی بی چربی کیلویی   222,000 تومان
دست بی ماهیچه با چربی(کتف) کیلویی   0 تومان
دست بی ماهیچه بی چربی(کتف) کیلویی   248,000 تومان
دست با دنده گوسفندی کیلویی   192,000 تومان
دست با گردن گوسفندی گردبر کیلویی   0 تومان
دست گردبر گوسفندی کیلویی   240,000 تومان
دست فانتزی گوسفندی(بی چربی) کیلویی   250,000 تومان
ران گوسفندی بی استخوان (بی چربی) کیلویی   315,000 تومان
ران و گردن گوسفندی گردبر کیلویی   225,000 تومان
ران گردبر گوسفندی کیلویی   235,000 تومان
ران و گردن فانتزی گوسفندی(بی چربی) کیلویی   242,000 تومان
ران فانتزی گوسفندی(بی چربی) کیلویی   248,000 تومان