قیمت های روز محصولات

قرقاول کیلویی   409,000 تومان
کبک کیلویی   528,000 تومان
گردن مرغ فله کیلویی   33,000 تومان
مرغ رضوان کیلویی   98,700 تومان
مرغ مشهد کیلویی   79,800 تومان
میگو500گرمی بسته ای   329,000 تومان
میگو200گرمی بسته ای   136,000 تومان
کلیکا بسته ای   52,000 تومان
قزل الا رنگ دانه دار بسته ای   316,000 تومان
استیک شیر حلقه بسته ای   315,000 تومان
استیک حلوا سیاه بسته ای   375,000 تومان
استیک تیلاپیا کیلویی   448,000 تومان
دم گوساله کیلویی   475,000 تومان
زبان گوساله کیلویی   385,000 تومان
سیرابی گوساله کیلویی   181,500 تومان
پاچه گوساله کیلویی   110,000 تومان
سیرابی گوسفندی عدد   188,000 تومان
دم گوسفندی کیلویی   280,000 تومان
دنبه گوسفندی کیلویی   194,000 تومان
کله تک گوسفندی عدد   520,000 تومان
پاچه تک گوسفندی عدد   70,400 تومان
کله و پاچه گوسفندی عدد   737,000 تومان
جگر سفید عدد   38,000 تومان
جگر سیاه بره کیلویی   638,000 تومان
بلدرچین تازه کیلویی   218,000 تومان
ران فانتزی بوقلمون کیلویی   238,700 تومان
سینه فانتزی بوقلمون کیلویی   260,700 تومان
دل مرغ کیلویی   55,000 تومان
پای مرغ کیلویی   33,000 تومان
پاچین بسته بندی کیلویی   83,100 تومان
بال بسته بندی کیلویی   77,700 تومان
شنیسل مرغ بسته بندی کیلویی   154,400 تومان
سینه مرغ بسته بندی کیلویی   123,100 تومان
ران مرغ بسته بندی کیلویی   78,800 تومان
قلم شتر مرغ کیلویی   44,000 تومان
شتر مرغ (بی چربی) کیلویی   632,000 تومان
کوهان شتر کیلویی   89,000 تومان
قلم شتر کیلویی   44,000 تومان
شتر کم چربی(چرخکرده) کیلویی   458,000 تومان
شتر و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   458,000 تومان
شتر (بی چربی) کیلویی   620,000 تومان
قلوه گاه جوانه کیلویی   369,000 تومان
چربی گوساله کیلویی   118,000 تومان
قلم گوساله کیلویی   42,000 تومان
گوساله کترینگی کیلویی   540,000 تومان
گوساله کم چربی(چرخکرده) کیلویی   455,000 تومان
گوساله و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   455,000 تومان
فیله گوساله کیلویی   780,000 تومان
راسته مغزی گوساله کیلویی   620,000 تومان
ماهیچه گوساله(بی چربی) کیلویی   550,000 تومان
دست گوساله(بی چربی) کیلویی   550,000 تومان
ران گوساله(بی چربی) کیلویی   555,000 تومان
استخوان راسته گوسفندی کیلویی   54,000 تومان
قلم و استخوان گوسفندی کیلویی   126,000 تومان
چربی گوسفندی کیلویی   158,000 تومان
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی(کبابی) کیلویی   278,000 تومان
قلوه گاه مخصوص گوسفندی کیلویی   366,000 تومان
دنده سرسینه ابگوشتی کیلویی   358,000 تومان
چرخکرده گوسفندی کیلویی   698,000 تومان
برگی اماده کیلویی   999,000 تومان
شیشلیک اماده کیلویی   788,000 تومان
راسته شیشلیکی و برگی(کامل) کیلویی   600,000 تومان
شقه با دنبه کیلویی   454,000 تومان
گردن گوسفندی با چربی کیلویی   568,000 تومان
گردن گوسفندی بی چربی کیلویی   605,000 تومان
دست بی ماهیچه با چربی(کتف) کیلویی   0 تومان
دست بی ماهیچه بی چربی(کتف) کیلویی   648,000 تومان
دست با دنده گوسفندی کیلویی   510,000 تومان
دست با گردن گوسفندی گردبر کیلویی   618,000 تومان
دست گردبر گوسفندی کیلویی   628,000 تومان
دست گوسفندی(بی چربی) کیلویی   658,000 تومان
ران گوسفندی بی استخوان (بی چربی) کیلویی   820,000 تومان
ران و گردن گوسفندی گردبر کیلویی   615,000 تومان
ران گردبر گوسفندی کیلویی   625,000 تومان
ران و گردن گوسفندی(بی چربی) کیلویی   638,000 تومان
ران گوسفندی(بی چربی) کیلویی   648,000 تومان