قیمت های روز محصولات

قرقاول کیلویی   409,000 تومان
کبک کیلویی   385,000 تومان
گردن مرغ فله کیلویی   33,000 تومان
مرغ رضوان کیلویی   95,000 تومان
مرغ مشهد کیلویی   79,000 تومان
میگو500گرمی بسته ای   329,000 تومان
میگو200گرمی بسته ای   136,000 تومان
کلیکا بسته ای   49,000 تومان
قزل الا رنگ دانه دار بسته ای   260,000 تومان
استیک شیر حلقه بسته ای   302,000 تومان
استیک حلوا سیاه بسته ای   375,000 تومان
استیک تیلاپیا کیلویی   433,000 تومان
دم گوساله کیلویی   385,000 تومان
زبان گوساله کیلویی   327,000 تومان
سیرابی گوساله کیلویی   106,400 تومان
پاچه گوساله کیلویی   106,000 تومان
سیرابی گوسفندی عدد   123,000 تومان
دم گوسفندی کیلویی   280,000 تومان
دنبه گوسفندی کیلویی   238,000 تومان
کله تک گوسفندی عدد   438,000 تومان
پاچه تک گوسفندی عدد   53,800 تومان
کله و پاچه گوسفندی عدد   648,000 تومان
جگر سفید عدد   25,000 تومان
جگر سیاه بره کیلویی   658,000 تومان
بلدرچین تازه کیلویی   218,000 تومان
ران فانتزی بوقلمون کیلویی   225,500 تومان
سینه فانتزی بوقلمون کیلویی   247,500 تومان
دل مرغ کیلویی   51,800 تومان
پای مرغ کیلویی   37,400 تومان
پاچین بسته بندی کیلویی   88,000 تومان
بال بسته بندی کیلویی   79,200 تومان
شنیسل مرغ بسته بندی کیلویی   158,000 تومان
سینه مرغ بسته بندی کیلویی   124,000 تومان
ران مرغ بسته بندی کیلویی   83,000 تومان
قلم شتر مرغ کیلویی   32,000 تومان
شتر مرغ (بی چربی) کیلویی   648,000 تومان
کوهان شتر کیلویی   89,000 تومان
قلم شتر کیلویی   36,000 تومان
شتر کم چربی(چرخکرده) کیلویی   458,000 تومان
شتر و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   458,000 تومان
شتر (بی چربی) کیلویی   620,000 تومان
قلوه گاه جوانه کیلویی   369,000 تومان
چربی گوساله کیلویی   145,000 تومان
قلم گوساله کیلویی   32,000 تومان
گوساله کترینگی کیلویی   525,000 تومان
گوساله کم چربی(چرخکرده) کیلویی   448,000 تومان
گوساله و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   448,000 تومان
فیله گوساله کیلویی   690,000 تومان
راسته مغزی گوساله کیلویی   580,000 تومان
ماهیچه گوساله(بی چربی) کیلویی   533,000 تومان
دست گوساله(بی چربی) کیلویی   533,000 تومان
ران گوساله(بی چربی) کیلویی   535,000 تومان
استخوان راسته گوسفندی کیلویی   42,000 تومان
قلم و استخوان گوسفندی کیلویی   98,000 تومان
چربی گوسفندی کیلویی   138,000 تومان
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی(کبابی) کیلویی   238,000 تومان
قلوه گاه مخصوص گوسفندی کیلویی   288,000 تومان
دنده سرسینه ابگوشتی کیلویی   272,000 تومان
چرخکرده گوسفندی کیلویی   548,000 تومان
برگی اماده کیلویی   815,000 تومان
شیشلیک اماده کیلویی   625,000 تومان
راسته شیشلیکی و برگی(کامل) کیلویی   490,000 تومان
شقه با دنبه کیلویی   378,000 تومان
گردن گوسفندی با چربی کیلویی   420,000 تومان
گردن گوسفندی بی چربی کیلویی   448,000 تومان
دست بی ماهیچه با چربی(کتف) کیلویی   0 تومان
دست بی ماهیچه بی چربی(کتف) کیلویی   485,000 تومان
دست با دنده گوسفندی کیلویی   410,000 تومان
دست با گردن گوسفندی گردبر کیلویی   460,000 تومان
دست گردبر گوسفندی کیلویی   470,000 تومان
دست گوسفندی(بی چربی) کیلویی   488,000 تومان
ران گوسفندی بی استخوان (بی چربی) کیلویی   622,000 تومان
ران و گردن گوسفندی گردبر کیلویی   458,000 تومان
ران گردبر گوسفندی کیلویی   468,000 تومان
ران و گردن گوسفندی(بی چربی) کیلویی   478,000 تومان
ران گوسفندی(بی چربی) کیلویی   488,000 تومان