قیمت های روز محصولات

مرغ مشهد کیلویی   77,700 تومان
دنبه گوسفندی کیلویی   282,000 تومان
قرقاول کیلویی   0 تومان
کبک کیلویی   0 تومان
گردن مرغ بسته بندی کیلویی   27,000 تومان
مرغ رضوان کیلویی   102,600 تومان
میگو500گرمی بسته ای   388,000 تومان
میگو200گرمی بسته ای   155,200 تومان
کلیکا بسته ای   52,000 تومان
قزل الا رنگ دانه دار بسته ای   336,000 تومان
استیک شیر حلقه بسته ای   405,000 تومان
استیک حلوا سیاه بسته ای   395,000 تومان
استیک تیلاپیا کیلویی   561,000 تومان
دم گوساله کیلویی   440,000 تومان
زبان گوساله کیلویی   526,000 تومان
سیرابی گوساله کیلویی   201,600 تومان
پاچه گوساله کیلویی   115,000 تومان
سیرابی گوسفندی عدد   137,500 تومان
دم گوسفندی کیلویی   360,000 تومان
کله تک گوسفندی عدد   490,000 تومان
پاچه تک گوسفندی عدد   92,900 تومان
کله و پاچه گوسفندی عدد   842,000 تومان
جگر سفید عدد   15,000 تومان
جگر سیاه بره کیلویی   548,000 تومان
بلدرچین تازه کیلویی   233,000 تومان
ران فانتزی بوقلمون کیلویی   148,500 تومان
سینه فانتزی بوقلمون کیلویی   148,500 تومان
دل مرغ کیلویی   59,400 تومان
پای مرغ کیلویی   22,000 تومان
پاچین بسته بندی کیلویی   97,200 تومان
بال بسته بندی کیلویی   94,000 تومان
شنیسل مرغ بسته بندی کیلویی   143,600 تومان
سینه مرغ بسته بندی کیلویی   121,000 تومان
ران مرغ بسته بندی کیلویی   84,200 تومان
قلم شتر مرغ کیلویی   35,000 تومان
شتر مرغ (بی چربی) کیلویی   649,000 تومان
کوهان شتر کیلویی   98,000 تومان
قلم شتر کیلویی   38,000 تومان
شتر کم چربی(چرخکرده) کیلویی   590,000 تومان
شتر و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   590,000 تومان
شتر (بی چربی) کیلویی   790,000 تومان
قلوه گاه جوانه کیلویی   380,000 تومان
چربی گوساله کیلویی   135,000 تومان
قلم گوساله کیلویی   35,000 تومان
گوساله کترینگی کیلویی   545,000 تومان
گوساله کم چربی(چرخکرده) کیلویی   465,000 تومان
گوساله و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   465,000 تومان
فیله گوساله کیلویی   820,000 تومان
راسته مغزی گوساله کیلویی   650,000 تومان
ماهیچه گوساله(بی چربی) کیلویی   575,000 تومان
دست گوساله(بی چربی) کیلویی   575,000 تومان
ران گوساله(بی چربی) کیلویی   580,000 تومان
استخوان راسته گوسفندی کیلویی   70,000 تومان
قلم و استخوان گوسفندی کیلویی   150,000 تومان
چربی گوسفندی کیلویی   178,000 تومان
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی(کبابی) کیلویی   278,000 تومان
قلوه گاه مخصوص گوسفندی کیلویی   390,000 تومان
دنده سرسینه ابگوشتی کیلویی   408,000 تومان
چرخکرده گوسفندی کیلویی   850,000 تومان
برگی اماده کیلویی   1,450,000 تومان
شیشلیک اماده کیلویی   1,150,000 تومان
راسته شیشلیکی و برگی(کامل) کیلویی   850,000 تومان
شقه با دنبه کیلویی   610,000 تومان
گردن گوسفندی با چربی کیلویی   770,000 تومان
گردن گوسفندی بی چربی کیلویی   810,000 تومان
دست بی ماهیچه با چربی(کتف) کیلویی   0 تومان
دست بی ماهیچه بی چربی(کتف) کیلویی   860,000 تومان
دست با دنده گوسفندی کیلویی   678,000 تومان
دست با گردن گوسفندی گردبر کیلویی   820,000 تومان
دست گردبر گوسفندی کیلویی   838,000 تومان
دست گوسفندی(بی چربی) کیلویی   880,000 تومان
ران گوسفندی بی استخوان (بی چربی) کیلویی   1,080,000 تومان
ران و گردن گوسفندی گردبر کیلویی   778,000 تومان
ران گردبر گوسفندی کیلویی   788,000 تومان
ران و گردن گوسفندی(بی چربی) کیلویی   838,000 تومان
ران گوسفندی(بی چربی) کیلویی   848,000 تومان