قیمت های روز محصولات

مرغ رضوان کیلویی   0 تومان
استیک سرخو بسته ای   180,000 تومان
مرغ مشهد کیلویی   48,800 تومان
میگو500گرمی بسته ای   2,050,000 تومان
میگو200گرمی بسته ای   76,000 تومان
کلیکا بسته ای   32,000 تومان
قزل الا رنگ دانه دار بسته ای   148,000 تومان
استیک شیر حلقه بسته ای   196,000 تومان
استیک حلوا سیاه بسته ای   194,000 تومان
استیک سنگسر بسته ای   193,000 تومان
استیک تیلاپیا کیلویی   330,000 تومان
استیک شوریده بسته ای   168,000 تومان
دم گوساله کیلویی   185,000 تومان
زبان گوساله کیلویی   195,000 تومان
سیرابی گوساله کیلویی   44,000 تومان
پاچه گوساله کیلویی   38,500 تومان
سیرابی گوسفندی عدد   79,000 تومان
دم گوسفندی کیلویی   198,000 تومان
دنبه گوسفندی کیلویی   189,000 تومان
کله تک گوسفندی عدد   230,000 تومان
پاچه تک گوسفندی عدد   33,000 تومان
کله و پاچه گوسفندی عدد   360,000 تومان
جگر سفید عدد   15,000 تومان
جگر سیاه بره کیلویی   368,000 تومان
بلدرچین تازه کیلویی   145,000 تومان
ران فانتزی بوقلمون کیلویی   124,500 تومان
سینه فانتزی بوقلمون کیلویی   145,600 تومان
دل مرغ کیلویی   31,300 تومان
پای مرغ کیلویی   14,500 تومان
پاچین فله کیلویی   56,100 تومان
بال فله کیلویی   53,900 تومان
شنیسل فله(بی استخوان) کیلویی   95,700 تومان
سینه مرغ فله کیلویی   73,700 تومان
ران مرغ فله کیلویی   46,900 تومان
قلم شتر مرغ کیلویی   24,000 تومان
شتر مرغ فانتزی(بی چربی) کیلویی   298,000 تومان
کوهان شتر کیلویی   89,000 تومان
قلم شتر کیلویی   26,000 تومان
شتر کم چربی(چرخکرده) کیلویی   268,000 تومان
شتر و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   268,000 تومان
شتر فانتزی(بی چربی) کیلویی   338,000 تومان
قلوه گاه جوانه کیلویی   199,000 تومان
چربی گوساله کیلویی   78,000 تومان
قلم گوساله کیلویی   26,000 تومان
گوساله کترینگی کیلویی   282,000 تومان
گوساله کم چربی(چرخکرده) کیلویی   238,000 تومان
گوساله و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   238,000 تومان
فیله فانتزی گوساله کیلویی   429,000 تومان
راسته مغزی فانتزی گوساله کیلویی   325,000 تومان
ماهیچه فانتزی گوساله(بی چربی) کیلویی   286,000 تومان
دست فانتزی گوساله(بی چربی) کیلویی   286,000 تومان
ران فانتزی گوساله(بی چربی) کیلویی   289,000 تومان
استخوان راسته گوسفندی کیلویی   32,000 تومان
قلم و استخوان گوسفندی کیلویی   82,000 تومان
چربی گوسفندی کیلویی   125,000 تومان
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی(کبابی) کیلویی   188,000 تومان
قلوه گاه مخصوص گوسفندی کیلویی   199,000 تومان
دنده سرسینه ابگوشتی کیلویی   192,000 تومان
چرخکرده گوسفندی کیلویی   465,000 تومان
برگی اماده کیلویی   549,000 تومان
شیشلیک اماده کیلویی   410,000 تومان
راسته شیشلیکی و برگی(کامل) کیلویی   285,000 تومان
شقه با دنبه کیلویی   259,000 تومان
گردن گوسفندی با چربی کیلویی   292,000 تومان
گردن گوسفندی بی چربی کیلویی   329,000 تومان
دست بی ماهیچه با چربی(کتف) کیلویی   0 تومان
دست بی ماهیچه بی چربی(کتف) کیلویی   366,000 تومان
دست با دنده گوسفندی کیلویی   279,000 تومان
دست با گردن گوسفندی گردبر کیلویی   0 تومان
دست گردبر گوسفندی کیلویی   354,000 تومان
دست فانتزی گوسفندی(بی چربی) کیلویی   370,000 تومان
ران گوسفندی بی استخوان (بی چربی) کیلویی   475,000 تومان
ران و گردن گوسفندی گردبر کیلویی   340,000 تومان
ران گردبر گوسفندی کیلویی   352,000 تومان
ران و گردن فانتزی گوسفندی(بی چربی) کیلویی   359,000 تومان
ران فانتزی گوسفندی(بی چربی) کیلویی   369,000 تومان