قیمت های روز محصولات

  0 تومان
قرقاول کیلویی   368,000 تومان
کبک کیلویی   348,000 تومان
گردن مرغ فله کیلویی   27,000 تومان
مرغ رضوان کیلویی   88,300 تومان
استیک سرخو بسته ای   186,000 تومان
مرغ مشهد کیلویی   73,000 تومان
میگو500گرمی بسته ای   236,000 تومان
میگو200گرمی بسته ای   85,000 تومان
کلیکا بسته ای   33,000 تومان
قزل الا رنگ دانه دار بسته ای   157,000 تومان
استیک شیر حلقه بسته ای   241,000 تومان
استیک حلوا سیاه بسته ای   257,000 تومان
استیک سنگسر بسته ای   193,000 تومان
استیک تیلاپیا کیلویی   378,000 تومان
استیک شوریده بسته ای   0 تومان
دم گوساله کیلویی   269,000 تومان
زبان گوساله کیلویی   298,000 تومان
سیرابی گوساله کیلویی   48,000 تومان
پاچه گوساله کیلویی   45,800 تومان
سیرابی گوسفندی عدد   53,400 تومان
دم گوسفندی کیلویی   248,000 تومان
دنبه گوسفندی کیلویی   208,000 تومان
کله تک گوسفندی عدد   139,000 تومان
پاچه تک گوسفندی عدد   35,200 تومان
کله و پاچه گوسفندی عدد   278,000 تومان
جگر سفید عدد   11,000 تومان
جگر سیاه بره کیلویی   344,000 تومان
بلدرچین تازه کیلویی   168,000 تومان
ران فانتزی بوقلمون کیلویی   143,000 تومان
سینه فانتزی بوقلمون کیلویی   156,000 تومان
دل مرغ کیلویی   52,000 تومان
پای مرغ کیلویی   17,600 تومان
پاچین فله کیلویی   79,500 تومان
بال فله کیلویی   74,000 تومان
شنیسل فله(بی استخوان) کیلویی   121,000 تومان
سینه مرغ فله کیلویی   100,000 تومان
ران مرغ فله کیلویی   78,000 تومان
قلم شتر مرغ کیلویی   18,000 تومان
شتر مرغ (بی چربی) کیلویی   388,000 تومان
کوهان شتر کیلویی   89,000 تومان
قلم شتر کیلویی   21,000 تومان
شتر کم چربی(چرخکرده) کیلویی   348,000 تومان
شتر و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   348,000 تومان
شتر (بی چربی) کیلویی   448,000 تومان
قلوه گاه جوانه کیلویی   278,000 تومان
چربی گوساله کیلویی   114,000 تومان
قلم گوساله کیلویی   18,000 تومان
گوساله کترینگی کیلویی   380,000 تومان
گوساله کم چربی(چرخکرده) کیلویی   332,000 تومان
گوساله و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   332,000 تومان
فیله گوساله کیلویی   528,000 تومان
راسته مغزی گوساله کیلویی   412,000 تومان
ماهیچه گوساله(بی چربی) کیلویی   388,000 تومان
دست گوساله(بی چربی) کیلویی   388,000 تومان
ران گوساله(بی چربی) کیلویی   391,000 تومان
استخوان راسته گوسفندی کیلویی   33,000 تومان
قلم و استخوان گوسفندی کیلویی   84,000 تومان
چربی گوسفندی کیلویی   178,000 تومان
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی(کبابی) کیلویی   252,000 تومان
قلوه گاه مخصوص گوسفندی کیلویی   265,000 تومان
دنده سرسینه ابگوشتی کیلویی   244,000 تومان
چرخکرده گوسفندی کیلویی   490,000 تومان
برگی اماده کیلویی   660,000 تومان
شیشلیک اماده کیلویی   512,000 تومان
راسته شیشلیکی و برگی(کامل) کیلویی   410,000 تومان
شقه با دنبه کیلویی   330,000 تومان
گردن گوسفندی با چربی کیلویی   376,000 تومان
گردن گوسفندی بی چربی کیلویی   399,000 تومان
دست بی ماهیچه با چربی(کتف) کیلویی   0 تومان
دست بی ماهیچه بی چربی(کتف) کیلویی   425,000 تومان
دست با دنده گوسفندی کیلویی   354,000 تومان
دست با گردن گوسفندی گردبر کیلویی   404,000 تومان
دست گردبر گوسفندی کیلویی   412,000 تومان
دست گوسفندی(بی چربی) کیلویی   430,000 تومان
ران گوسفندی بی استخوان (بی چربی) کیلویی   545,000 تومان
ران و گردن گوسفندی گردبر کیلویی   399,000 تومان
ران گردبر گوسفندی کیلویی   410,000 تومان
ران و گردن گوسفندی(بی چربی) کیلویی   425,000 تومان
ران گوسفندی(بی چربی) کیلویی   430,000 تومان