قیمت های روز محصولات

گردن مرغ فله کیلویی   24,200 تومان
مرغ رضوان کیلویی   0 تومان
استیک سرخو بسته ای   186,000 تومان
مرغ مشهد کیلویی   63,000 تومان
میگو500گرمی بسته ای   2,050,000 تومان
میگو200گرمی بسته ای   76,000 تومان
کلیکا بسته ای   33,000 تومان
قزل الا رنگ دانه دار بسته ای   157,000 تومان
استیک شیر حلقه بسته ای   221,000 تومان
استیک حلوا سیاه بسته ای   194,000 تومان
استیک سنگسر بسته ای   193,000 تومان
استیک تیلاپیا کیلویی   378,000 تومان
استیک شوریده بسته ای   0 تومان
دم گوساله کیلویی   219,000 تومان
زبان گوساله کیلویی   298,000 تومان
سیرابی گوساله کیلویی   48,000 تومان
پاچه گوساله کیلویی   45,800 تومان
سیرابی گوسفندی عدد   54,600 تومان
دم گوسفندی کیلویی   265,000 تومان
دنبه گوسفندی کیلویی   199,000 تومان
کله تک گوسفندی عدد   238,000 تومان
پاچه تک گوسفندی عدد   33,000 تومان
کله و پاچه گوسفندی عدد   368,000 تومان
جگر سفید عدد   20,000 تومان
جگر سیاه بره کیلویی   228,000 تومان
بلدرچین تازه کیلویی   158,000 تومان
ران فانتزی بوقلمون کیلویی   132,100 تومان
سینه فانتزی بوقلمون کیلویی   148,900 تومان
دل مرغ کیلویی   34,800 تومان
پای مرغ کیلویی   11,200 تومان
پاچین فله کیلویی   72,600 تومان
بال فله کیلویی   71,500 تومان
شنیسل فله(بی استخوان) کیلویی   118,800 تومان
سینه مرغ فله کیلویی   94,600 تومان
ران مرغ فله کیلویی   66,100 تومان
قلم شتر مرغ کیلویی   26,000 تومان
شتر مرغ (بی چربی) کیلویی   378,000 تومان
کوهان شتر کیلویی   89,000 تومان
قلم شتر کیلویی   31,000 تومان
شتر کم چربی(چرخکرده) کیلویی   348,000 تومان
شتر و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   348,000 تومان
شتر (بی چربی) کیلویی   448,000 تومان
قلوه گاه جوانه کیلویی   228,000 تومان
چربی گوساله کیلویی   92,000 تومان
قلم گوساله کیلویی   19,000 تومان
گوساله کترینگی کیلویی   318,000 تومان
گوساله کم چربی(چرخکرده) کیلویی   269,000 تومان
گوساله و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   269,000 تومان
فیله گوساله کیلویی   482,000 تومان
راسته مغزی گوساله کیلویی   366,000 تومان
ماهیچه گوساله(بی چربی) کیلویی   322,000 تومان
دست گوساله(بی چربی) کیلویی   322,000 تومان
ران گوساله(بی چربی) کیلویی   325,000 تومان
استخوان راسته گوسفندی کیلویی   36,000 تومان
قلم و استخوان گوسفندی کیلویی   89,000 تومان
چربی گوسفندی کیلویی   169,000 تومان
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی(کبابی) کیلویی   256,000 تومان
قلوه گاه مخصوص گوسفندی کیلویی   269,000 تومان
دنده سرسینه ابگوشتی کیلویی   258,000 تومان
چرخکرده گوسفندی کیلویی   538,000 تومان
برگی اماده کیلویی   0 تومان
شیشلیک اماده کیلویی   0 تومان
راسته شیشلیکی و برگی(کامل) کیلویی   420,000 تومان
شقه با دنبه کیلویی   329,000 تومان
گردن گوسفندی با چربی کیلویی   364,000 تومان
گردن گوسفندی بی چربی کیلویی   389,000 تومان
دست بی ماهیچه با چربی(کتف) کیلویی   0 تومان
دست بی ماهیچه بی چربی(کتف) کیلویی   0 تومان
دست با دنده گوسفندی کیلویی   358,000 تومان
دست با گردن گوسفندی گردبر کیلویی   0 تومان
دست گردبر گوسفندی کیلویی   408,000 تومان
دست گوسفندی(بی چربی) کیلویی   0 تومان
ران گوسفندی بی استخوان (بی چربی) کیلویی   0 تومان
ران و گردن گوسفندی گردبر کیلویی   394,000 تومان
ران گردبر گوسفندی کیلویی   406,000 تومان
ران و گردن گوسفندی(بی چربی) کیلویی   0 تومان
ران گوسفندی(بی چربی) کیلویی   0 تومان