قیمت های روز محصولات

دنبه گوسفندی کیلویی   225,000 تومان
قرقاول کیلویی   0 تومان
کبک کیلویی   0 تومان
گردن مرغ بسته بندی کیلویی   27,000 تومان
مرغ رضوان کیلویی   101,700 تومان
مرغ مشهد کیلویی   79,300 تومان
میگو500گرمی بسته ای   338,000 تومان
میگو200گرمی بسته ای   136,000 تومان
کلیکا بسته ای   52,000 تومان
قزل الا رنگ دانه دار بسته ای   336,000 تومان
استیک شیر حلقه بسته ای   405,000 تومان
استیک حلوا سیاه بسته ای   375,000 تومان
استیک تیلاپیا کیلویی   532,000 تومان
دم گوساله کیلویی   425,000 تومان
زبان گوساله کیلویی   526,000 تومان
سیرابی گوساله کیلویی   201,600 تومان
پاچه گوساله کیلویی   115,000 تومان
سیرابی گوسفندی عدد   224,000 تومان
دم گوسفندی کیلویی   280,000 تومان
کله تک گوسفندی عدد   529,000 تومان
پاچه تک گوسفندی عدد   92,900 تومان
کله و پاچه گوسفندی عدد   896,000 تومان
جگر سفید عدد   28,000 تومان
جگر سیاه بره کیلویی   888,000 تومان
بلدرچین تازه کیلویی   233,000 تومان
ران فانتزی بوقلمون کیلویی   157,300 تومان
سینه فانتزی بوقلمون کیلویی   168,300 تومان
دل مرغ کیلویی   51,800 تومان
پای مرغ کیلویی   24,800 تومان
پاچین بسته بندی کیلویی   95,000 تومان
بال بسته بندی کیلویی   92,900 تومان
شنیسل مرغ بسته بندی کیلویی   141,500 تومان
سینه مرغ بسته بندی کیلویی   124,200 تومان
ران مرغ بسته بندی کیلویی   76,700 تومان
قلم شتر مرغ کیلویی   45,000 تومان
شتر مرغ (بی چربی) کیلویی   632,000 تومان
کوهان شتر کیلویی   89,000 تومان
قلم شتر کیلویی   48,000 تومان
شتر کم چربی(چرخکرده) کیلویی   585,000 تومان
شتر و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   585,000 تومان
شتر (بی چربی) کیلویی   780,000 تومان
قلوه گاه جوانه کیلویی   380,000 تومان
چربی گوساله کیلویی   135,000 تومان
قلم گوساله کیلویی   45,000 تومان
گوساله کترینگی کیلویی   545,000 تومان
گوساله کم چربی(چرخکرده) کیلویی   465,000 تومان
گوساله و گوسفند(چرخکرده) کیلویی   465,000 تومان
فیله گوساله کیلویی   820,000 تومان
راسته مغزی گوساله کیلویی   650,000 تومان
ماهیچه گوساله(بی چربی) کیلویی   575,000 تومان
دست گوساله(بی چربی) کیلویی   575,000 تومان
ران گوساله(بی چربی) کیلویی   580,000 تومان
استخوان راسته گوسفندی کیلویی   68,000 تومان
قلم و استخوان گوسفندی کیلویی   135,000 تومان
چربی گوسفندی کیلویی   168,000 تومان
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی(کبابی) کیلویی   268,000 تومان
قلوه گاه مخصوص گوسفندی کیلویی   375,000 تومان
دنده سرسینه ابگوشتی کیلویی   375,000 تومان
چرخکرده گوسفندی کیلویی   810,000 تومان
برگی اماده کیلویی   1,130,000 تومان
شیشلیک اماده کیلویی   930,000 تومان
راسته شیشلیکی و برگی(کامل) کیلویی   730,000 تومان
شقه با دنبه کیلویی   580,000 تومان
گردن گوسفندی با چربی کیلویی   720,000 تومان
گردن گوسفندی بی چربی کیلویی   770,000 تومان
دست بی ماهیچه با چربی(کتف) کیلویی   0 تومان
دست بی ماهیچه بی چربی(کتف) کیلویی   800,000 تومان
دست با دنده گوسفندی کیلویی   648,000 تومان
دست با گردن گوسفندی گردبر کیلویی   760,000 تومان
دست گردبر گوسفندی کیلویی   780,000 تومان
دست گوسفندی(بی چربی) کیلویی   820,000 تومان
ران گوسفندی بی استخوان (بی چربی) کیلویی   1,020,000 تومان
ران و گردن گوسفندی گردبر کیلویی   750,000 تومان
ران گردبر گوسفندی کیلویی   760,000 تومان
ران و گردن گوسفندی(بی چربی) کیلویی   780,000 تومان
ران گوسفندی(بی چربی) کیلویی   798,000 تومان